Podmínky

1. Obecně

Obchodní vztahy s námi vždy podléhají následujícím podmínkám. Uzavřením kupní smlouvy nebo zadáním objednávky kupující uznává účinnost následujících ustanovení a prohlašuje s nimi svůj souhlas. Naše podmínky se vztahují na veškeré současné i budoucí obchody mezi námi a kupujícím. Odchylky od podmínek nákupu nebo protipotvrzení, která výslovně písemně neuznáváme, pro nás nejsou závazná. Ty se nestanou součástí smlouvy na základě našeho mlčení nebo naší dodávky.

2. Nabídka a uzavření smlouvy

2.1 Naše nabídky, ať už písemně, ústně nebo z internetu, se vždy mohou změnit a jsou nezávazné; Vyhrazujeme si právo na zprostředkovaný prodej nabízeného zboží a služeb až do uzavření konečné smlouvy. Z toho nelze činit nároky na výkon.

2.2 Nejsme povinni prošetřovat, zda jsou informace a dokumenty, které nám poskytl kupující nebo třetí strana, správné. Přijetím našeho potvrzení objednávky přebírá kupující odpovědnost za správnost své objednávky a je plně vázán jejím obsahem.

2.3 Potvrzení objednávky je nezávazné. Vyhrazujeme si právo zkontrolovat dostupnost rozměrů nebo objednaných produktů. Smlouvy jsou uzavírány pouze v případě, že jsme objednávku označili jako odeslanou nebo jsme doručili zboží objednané zákazníkem.

2.4 V případě prodeje dováženého zboží je smlouva uzavřena s podmínkou, že nám budou uděleny veškeré nezbytné vývozní nebo dovozní licence. Pokud neobdržíme příslušná povolení, nejsme vázáni uzavřením smlouvy.

3. Ceny a hmotnost dodávky

3.1 Pokud není dohodnuto jinak, všechny ceny jsou čisté pevné ceny v eurech ze skladu Mülheim an der Ruhr bez balení a dopravy a DPH v zákonné výši.

3.2 Dovozní cla a veřejné poplatky, které jsou zavedeny nebo zvýšeny zákonnými opatřeními po dni uzavření smlouvy, nese kupující.

3.3 Pro výpočet cen je rozhodující přepravní hmotnost zboží, kterou stanovíme my nebo náš zástupce v místě odeslání dodávky.

3.4 Pokud je kupní cena vyjádřena v jiné měně než v eurech, lze platbu provést i v eurech, pokud není výslovně dohodnuta platba v jiné měně. Pro přepočet kupní ceny je rozhodující směnný kurz, který je relevantní v okamžiku platby v místě platby.

4. Dodání a dodací lhůta

4.1 Dodací lhůty začínají dnem uzavření smlouvy v souladu s částí II. Dodací lhůty potvrzené námi se mohou změnit a jsou nezávazné. Vztahují se na dodávku ze závodu výrobce nebo ze skladu v Mülheim an der Ruhr. Dodržení dodací lhůty vyžaduje včasné obdržení všech dokumentů, dokumentů, materiálů a zpráv, které mají být dodány kupujícím, dodržení dohodnutých platebních podmínek a dalších povinností a je odpovídajícím způsobem prodlouženo v případě zpoždění.

4.2 Pokud je plnění dočasně nemožné nebo obtížné z důvodu vyšší moci nebo jiných mimořádných okolností bez vlastní viny, prodlužuje se dohodnutá doba plnění o dobu trvání této překážky plnění; totéž platí pro lhůtu nebo dodatečnou lhůtu stanovenou kupujícím pro službu. Před vypršením prodloužené doby služby není kupující oprávněn odstoupit od smlouvy ani požadovat náhradu škody. Pokud překážka plnění trvá déle než 2 měsíce, jsme jak kupující, tak my jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud nebyla provedena. Pokud je kupující smluvně oprávněn odstoupit bez stanovení dodatečné lhůty, zůstává toto právo nedotčeno. Mezi události vyšší moci patří zejména přírodní katastrofy, války, válečné podmínky, zákazy a blokády dovozu a vývozu. Dalšími mimořádnými a nezávadnými okolnostmi jsou zejména překážky v dopravě, přerušení provozu, nedostatek surovin a primárních materiálů, průmyslové spory a opatření k boji proti epidemii, i když k nim dojde u našich dodavatelů. O začátku a konci těchto překážek budeme kupujícího informovat.

4.3 Pokud je kupující v prodlení s platbou za dřívější dodávku, jsme oprávněni zadržet dodávky, aniž bychom byli povinni nahradit případné škody, které by mohly vzniknout. Pokud kupující u nás překročí svůj úvěrový limit, jsme také osvobozeni od naší dodací povinnosti bez škod.

4.4 Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky a služby.

5. Místo plnění a převod rizika / zásilky

5.1 Místem plnění pro dodávky a služby je Mülheim an der Ruhr.

5.2 Pokud je smlouva založena na mezinárodních obchodních podmínkách (INCOTERMS) a nebylo dohodnuto nic jiného, použije se INCOTERMS 2000.

5.3 Odeslání probíhá v zásadě na náklady a riziko kupujícího. Pokud nedostaneme konkrétní přepravní pokyny, dokud nebudeme připraveni k odeslání, určíme jako agent kupujícího typ a trasu přepravy.

5.4 Riziko přechází na kupujícího nejpozději při naložení zboží na dopravní prostředek; v případě, že bylo dohodnuto dodání bez nákladu, k přenosu rizika dojde, když je nahlášena připravenost k odeslání, i když je dodávka na žádost kupujícího opožděna. To platí také pro dílčí dodávky a služby.

5.5 Pokud je odeslání nebo doručení na žádost kupujícího zpožděno, mohou být kupujícímu účtovány poplatky za skladování ve výši ½ procent z částky faktury za každý započatý měsíc, počínaje měsíc po oznámení o připravenosti k odeslání; poplatek za skladování je omezen na 5%, pokud nelze prokázat vyšší náklady. Kupující může svobodně prokázat, že jsme skutečně utrpěli menší škody.

6. Záruka

6.1 Kupující je povinen bezprostředně po příjezdu zkontrolovat přijaté dodávky a služby ohledně množství, kvality a zaručených vlastností a okamžitě nás upozornit na zjištěné závady. Pokud lhůta osmi (8) dnů od přijetí bez reklamace vyprší, považuje se dodávka za bezvadnou a schválenou v souladu se smlouvou. Je-li zboží spotřebováno, smícháno nebo prodáno kupujícím, považuje se to za bezpodmínečné schválení správnosti dodaného zboží. Nerozpoznatelné vady se považují za schválené, pokud nejsou nahlášeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však do tří měsíců po dodání zboží.

6.2 Menší rozměrové odchylky v rozsahu příslušných specifikací jsou přípustné a nepředstavují vadu.

6.3 Kupující nemůže odvodit žádná záruční práva ani nároky na náhradu škody z vad nebo škod způsobených nevhodným nebo nesprávným použitím, nesprávnou montáží nebo uvedením do provozu ze strany kupujícího nebo třetích osob, přirozeným opotřebením, nesprávným nebo nedbalým zacházením, nevhodným vybavením nebo špatnými stavebními pracemi.

6.4 Pokud je zboží vadné a není považováno za schválené, může kupující nejprve požadovat pouze následné plnění. Děláme to podle našeho uvážení opravou nebo dodáním nového zboží bez vad, ledaže je typ doplňkového plnění pro kupujícího ze zvláštních důvodů rozpoznatelný jako nevhodný nebo nepřiměřený. Lhůta stanovená kupujícím pro následné plnění je vhodná pouze v případě, že je nejméně čtyři týdny. Termín musí být stanoven písemně.

6.5 Pokud přepracování selže nebo jej odmítneme provést, může kupující odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními z důvodu vady existující v době převodu rizika, snížit kupní cenu nebo - s výhradou dalších požadavků článku VIII níže - požadovat náhradu.

6.6 Promlčecí doba pro všechna práva kupujícího z důvodu vady dodané věci je jeden rok, pokud není v objednávce sjednána delší nebo kratší lhůta. To neplatí v případě úmyslu nebo nároků na náhradu škody v důsledku úrazu na zdraví, zdraví nebo končetinách.

6.7 V případě nesprávně vráceného zboží nám musí kupující uhradit přiměřené náklady na kontrolu a vrácení.

7. Odpovědnost

7.1 Jsme plně odpovědni za úmyslné nebo hrubě nedbalostní porušení povinností, jakož i za škody způsobené zraněním na životech, končetinách nebo zdraví v souladu se zákonnými ustanoveními. Jinak jsme odpovědní pouze v případě, že porušená smluvní povinnost má zásadní význam pro dosažení účelu smlouvy a je omezena pouze na výši obvykle předvídatelné škody.

7.2 Naše odpovědnost je vyloučena za škody způsobené námi dodaným zbožím do jiného majetku kupujícího, (ii) za takové poškození produktů vyrobených kupujícím nebo produktů, na nichž byly vyrobeny kupujícím Produkty tvoří součást (iii) a také pro poškození třetím stranám, způsobené vybavením prodávajícího jako součásti produktu vyrobeného kupujícím. V žádném případě nebudeme odpovídat za následné škody, ušlý zisk nebo jakékoli jiné následné škody na majetku.

7.3 Toto omezení odpovědnosti se odpovídajícím způsobem vztahuje na jiné než smluvní nároky na náhradu škody, zejména na nároky vyplývající z občanskoprávního deliktu, s výjimkou nároků podle zákona o odpovědnosti za výrobek, a rovněž ve prospěch našich zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců, zástupců a zástupců.

8. Výhrada vlastnictví a rozšířené zástavní právo

8.1 Naše dodávky se uskutečňují výhradně na základě výhrady vlastnictví. Vlastnictví se převádí na kupujícího, až když z našich obchodních vztahů splní všechny své závazky. To platí také v případě, že byla zaplacena kupní cena za určité dodávky zboží určené kupujícím.

8.2 V případě aktuální faktury se rezervovaná nemovitost použije jako záruka pro naši žádost o zůstatek. Zpracování nebo zpracování námi dodávaného zboží, které je stále naším majetkem, se vždy provádí naším jménem, aniž by nám vznikly jakékoli závazky. Pokud je námi dodávané zboží smícháno nebo kombinováno s jinými položkami, kupující nám tímto přiděluje svá vlastnická nebo spoluvlastnická práva ke smíšenému skladu nebo nové položce až do poměru odpovídající hodnotě faktury našeho vyhrazeného zboží a ukládá je s obchodní péčí pro nás. Kupující je oprávněn prodávat nebo používat dodávané zboží v rámci běžné obchodní činnosti. Zástava nebo postoupení z důvodu bezpečnosti je zakázáno. Kupující nás musí okamžitě informovat o jakémkoli zabavení nebo jakémkoli jiném poškození našich práv třetími stranami.

8.3 Pokud kupující prodá námi dodávané zboží - bez ohledu na stav nebo samostatně nebo s jiným zbožím - tímto již postoupí nároky vyplývající z prodeje vůči svým zákazníkům se všemi vedlejšími právy, dokud nebudou všechny naše pohledávky plně zaplaceny do výše hodnoty faktury za naše vyhrazené zboží. Na naši žádost je kupující povinen informovat subdodavatele o postoupení a poskytnout nám informace a dokumenty potřebné k uplatnění našich práv vůči subdodavatelům. Není mu dovoleno uzavírat žádné smluvní dohody se svými zákazníky, které omezují naše práva. Pokud hodnota poskytnutého zajištění převyšuje naše nároky na doručení celkem o více než 20%, jsme povinni na žádost kupujícího provést další převod. Kupující je oprávněn inkasovat postoupené pohledávky. Jsme však oprávněni toto povolení kdykoli odvolat.

8.4 Máme nárok na smluvní zástavní právo na předmět objednávky z důvodu nároku vyplývajícího z objednávky. Využijeme-li naše právo prodat věci, které se nám dostaly do zástavy, stačí pro hrozbu zástavního prodeje písemné oznámení na poslední známou adresu kupujícího, pokud novou adresu nelze určit na základě informací z registrační kanceláře obyvatel.

9. Platební podmínky

9.1 Veškeré splatné platby musí být provedeny okamžitě po obdržení faktury bez jakýchkoli srážek, pokud není dohodnuto jinak. Z důvodu zvláštních platebních zkušeností nebo nových zákazníků si vyhrazujeme právo zasílat pouze dodávky s platbou předem.

9.2 Dodávky na fakturu jsou možné pouze po písemné objednávce s úplnou poštovní adresou a telefonním číslem na adresu naší společnosti nebo faxem - vždy s platným podpisem kupujícího.

9.3 Kupující může uplatnit zadržovací právo, pouze pokud je založeno na stejném smluvním vztahu. Má nárok na započtení, pouze pokud jsme uznali protinávrh nebo pokud byl právně prokázán. Platby zaměstnancům nebo zástupcům jsou platné pouze v případě, že mají plnou moc k přijímání plateb.

9.4 Pokud budou po uzavření smlouvy známy okolnosti, které vedou k vážným pochybnostem o solventnosti kupujícího (např. Prodlení s platbou, předčasné splacení směnek / šeků), jsme oprávněni odmítnout dodávku a službu, která nám náleží, dokud kupující neposkytne protiplnění .

9.5 Pokud je kupující v prodlení s platbou faktury, jsou všechny jeho závazky okamžitě splatné. K prodlení s platbou dochází, když se pohledávky stanou splatnými bez nutnosti oznámení o prodlení (upomínka).

10. Místo jurisdikce a právní platnost

10.1 Místem příslušnosti a plněním veškerých nároků ze smluvního vztahu je Mülheim an der Ruhr.

10.2 Platí právo Spolkové republiky Německo. Uplatňování Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG) je vyloučeno.

10.3 Vyhrazujeme si právo zabezpečit nároky vyplývající z obchodního vztahu s pojištěním úvěru a poskytnout pojistiteli údaje zákazníka potřebné k tomu.

10.4 Pokud některá z těchto podmínek - z jakéhokoli důvodu - neplatí, nebude to mít vliv na platnost zbývajících podmínek.

Mülheim an der Ruhr , od 19. října. 2020

EVEK GmbH

Neckarstrasse 39

45478 Mülheim an der Ruhr Německo